Privacyverklaring Geus

Download

PRIVACY STATEMENT Stichting De Geus

Waarom dit privacy statement? Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.
Toepasselijkheid privacy statement In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting De Geus en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar huurders en vrijwilligers.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Stichting De Geus op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Stichting De Geus adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.
Identiteit Stichting De Geus Stichting De Geus is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting De Geus.
Stichting De Geus is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58764011. Stichting De Geus is gevestigd te Hilversum kantoorhoudend Geuzenweg 84, 1221 BV Hilversum, en bereikbaar via het e-mailadres info@degeus-hilversum.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens? Stichting De Geus kan op de volgende manier informatie van u ontvangen:
• Direct van u: bijvoorbeeld door een (huur)overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? Stichting De Geus kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting De Geus u deze zelf aan Stichting De Geus verstrekt. Stichting De Geus kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
• Betalingsgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens? Stichting De Geus gebruikt verkregen persoonsgegevens alleen ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van huurovereenkomsten met Stichting De Geus en voor de interne administratie, waaronder de vrijwilligersovereenkomsten met de stichting. Meer specifiek vragen wij u dus om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:
• Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
• De betalingen die voortvloeien uit de (huur) overeenkomst.
• De activiteiten in het kader van vrijwilliger zijn (vrijwilligersovereenkomst).

Nieuwsbrieven Stichting De Geus kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.
Met wie delen wij uw persoonsgegevens? Stichting De Geus deelt uw persoonsgegevens niet met derden.
Stichting De Geus kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Stichting De Geus rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
Stichting De Geus heeft de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Cookies Onze website maakt alleen gebruik van functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren.
Hoe lang bewaren we uw gegevens? Stichting De Geus bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan één jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u ? U dient er zelf voor te zorgen dat Stichting De Geus over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@degeus-hilversum.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Stichting De Geus of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Stichting De Geus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Stichting De Geus of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens? Stichting De Geus neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Stichting De Geus via info@degeus-hilversum.nl.
Wijzigingen Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Stichting De Geus omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@degeus-hilversum.nl.